مراجعی داشتم که موضوع جلسه اولش (و آخرش!) این بود که دست به اقدام نمیزد و در حیطه برنامه ریزی گیر می کرد. انقدر از برنامه هاش ایراد می گرفت که کلی از زمانش می رفت و تا بخواد به اقدام برسه کاملا ذهنش خسته بود و انرژیش تحلیل رفته بود و اشتیاقی برای انجام اون کار نداشت. حتی اگه بالاخره از برنامه ای که ریخته بود راضی می بود ، در شروع اقدام با خودش می گفت ؛ حالا که چی؟

برای خواندن ادامه محتوا باید وارد سایت شوید! ورود