خیلی وقت ها شفای اهمالکاری، در خاموش کردن اون دادگاه درونی و بی اثر کردن شلاق اون سرزنشگر درونی و صدای کامل باش هست؛ شفقت ورزی با خود و مجاز دانستن خود به داشتن خطا و اشتباه.

برای خواندن ادامه محتوا باید وارد سایت شوید! ورود