مهم است که انتظارات مراجع و کوچ از جلسه و مکالمه کوچینگی همسو و همراستا باشد.  آیا مراجع می داند باید چه انتظاری از جلسه کوچینگ داشته باشد؟ 
درست است که در فرایند کوچینگ یادگیری اتفاق می افتد اما مراجع باید بداند که کوچینگ آموزش نیست؛

انتظارات کوچ و مراجع

مدل یادگیری که در فرایند کوچینگ اتفاق می افتد متفاوت از حالتی است که در اثر آموزش در کلاس درس یا توسط معلم یا سخنران رخ می دهد. یادگیری در مسیر کوچینگ به واسطه نگاه دوباره مراجع به مسئله، بازآرایی مجدد طرز فکر، بینش جدید، ایده پردازی و نگاهی دوباره به چشم انداز او رخ می دهد. 
کوچ سؤال میکند، بازخورد صریح و سازنده می دهد، و مراجع را به تمرکز مداوم روی اهداف مطلوبش ترغیب می کند، و‌ تا زمانیکه آنها را به اقدامهای اثرگذار تبدیل کنند در کنار او و حامی و پشتیبان اوست. جنس یادگیری از جنس کیستی مراجع و به سبک یادگیری او است و برای هر مراجعی منحصر به فرد است. مراجع باید بتواند به صورت آگاهانه به فرایند آگاه شدن خود نگاه کند و درسی را که در پی آگاهی و اقدام می گیرد در ذهن خود ثبت نماید.