ساختار مغز انسان خردمند برای بالابردن بهره وری، بسیاری از روندها را به پردازش ناخودآگاه می سپارد تا برای کارهای روتین و تکراری لازم نباشد انرژی بسیار زیادی صرف کند. اما گاهی بسیاری از روندهای عادتی ، که به عنوان رفتارهایی جایی در گذشته آغاز شده اند و در اثر تکرار و ممارست بصورت اتوماتیک وار در ما رخ می دهند، ممکن است انتخابهای خودآگاهانه زندگی فعلی ما نباشد و با سلسله نظام ارزشهای ما همخوان نباشد. گاهی عادتهای ما عملکرد ما را محدود می کنند و گاهی رفتارهایی که مدتهای طولانی عادت ما بوده دیگر مطلوبمان نیست و تأمین کننده نیازهایی نیست که اکنون برای ما تأمینشان در اولویت است؛ این عادتهای نامطلوب باید به چالش کشیده شده و بازطراحی شوند. حضور یک کوچ در کنار شما این به چالش کشیدن باورهای قدیمی و آفرینش باورهای جدید را تسهیل می کند.