بسیاری از کوچها، به دلیل اینکه رشته تخصصی شان روانشناسی نبوده است ممکن است بسیاری از نظریه های روانشناسی را ندانند. شایدخیلی از این نظریه ها هم به کار یک کوچ نیاید؛

اما با توجه به اینکه فدراسیون بین‌المللی کوچینگ، «تسهیل روند یادگیری و نتایج» را به عنوان یکی از چهار صلاحیت اصلی خود، عنوان می کند، به نظر می رسد که بدون درک نظریه‌های یادگیری، حرفه کوچینگ از جهت تئوریهای پایه ای معلق می‌ماند.

بنابراین هدف این وبینار بررسی نظریه های یادگیری بزرگسالانی و کاربردهای آن در فرآیند کوچینگ است. در این وبینار با هم  به بررسی و مرورنظریه‌های یادگیری شناختی و رفتاری می پردازیم و سهم آن‌ها را در فرآیند کوچینگ تحلیل می کنیم. حرفه کوچینگ  به شدت مبتنی بر نظریه هاییادگیری است، و بنیانهای آن با اعتبار تئوری ها و تحقیقات مبتنی بر شواهد، تقویت خواهد شد. 

با توجه به اینکه منابع موجود در این زمینه متشکل از چند مقاله جامع به زبان انگلیسی بود، مطالعه و بررسی این مقالات و ترکیب آن با مثالها و تجربیات کوچینگی نظر مرا جلب کرد و جای خالی اش در میان منابع برای خودم که به دنبال مطالعه آن بودم احساس می شد؛ به همین دلیل تصمیم گرفتم آموخته هایم را با شما به اشتراک بگذارم و باور دارم که دانستن مطالب این وبینار کیفیت و سطح کار کوچینگ شما را نسبت به قبل ارتقا خواهد داد.