زندگی یک سفر اکتشافی در مسیری پر پیچ و خم و پر فراز و فرود هست که تجربه کردنش لذت بخش است. قبل از اینکه انتخاب کنم مادری را تجربه کنم مدام از خود میپرسیدم که آیا میخواهی بلیط این سفر را برای یک آدم جدید در حالیکه تو یکی از همسفرانش هستی تهیه کنی؟ و باز میپرسیدم آیا من همسفر خوبی برای او خواهم بود؟ 7 سالی بود که با خودکاوی و روانکاوی و مطالعه و ... تلاش می کردم از خودم همسفر بهتری بسازم… این تلاش بی پایان است و تا لحظه مرگ ادامه دارد. من زمانی که حس کردم حداقلی از دانش و تجربه را دارم به گونه ای که بتوانم مراقب باشم تا جایی که می توانم آسیب به فرزندم نزنم، او را به دنیا دعوت کردم و برای اینکه در مسیر رشد برایش همراه و همسفر بهتری باشم مطالعاتم را در راستای توسعه مهارتهای والد بودن ادامه دادم و انتخاب کردم که کوچ رشد و توسعه مهارتهای فردی والدین باشم. لازم به اندیشه زیادی نیست برای اینکه بدانیم رهبران فردا کودکان امروز و حاصل پرورش من و شما هستند. اگر تصمیم گرفتیم کودکی را به این دنیا دعوت کنیم یا بی هیچ تفاوتی کودکی را به سرپرستی بپذیریم و سهم مراقبتی برای او به جا آوریم، مسئولیم که به او فرصت کشف خود و دنیای پیرامونش و آمادگی برای فردا را بدهیم و او را توانمند و متکی به خود به فرداها بسپاریم.
در این راستا در کنار شما هستم که اگر فکر می کنید در مسیر حمایت و پشتیبانی فرزندتان نیاز به کمک دارید در کنارتان باشم و با آنچه از مهارتهای کوچینگ میدانم و اندوخته مطالعاتم و خرد زیسته ام، همسفرتان باشم