در بسیاری از موقعیتهای اقدام، حقیقتا کسی جز خود ما، و افکارمون و باورهای محدود کننده مون، مانع ما نیست. با خودم فکر کردم که واقعا هر روز و هر لحظه چقدر خودمون رو اسیر موانع ذهنیمون می کنیم و چقدر زندانی باورهای محدود کننده مون هستیم...!؟ 

برای خواندن ادامه محتوا باید وارد سایت شوید! ورود